Reklamačné podmienky

Reklamácie

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s podmienkami reklamácie www.fenixgames.sk a právnym poriadkom platným v SR. Tovar sa dá reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamácie na adrese obchod@fenixgames.sk. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru bez zbytočného odkladu si tovar prezrieť a o prípadne zistených chybách okamžite informovať predávajúceho.


POSTUP PRI REKLAMÁCIÍ

1. oznámenie o zistených chybách musí kupujúci spraviť písomnou formou na obchod@fenixgames.sk. Popíše, o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú.
2. k reklamácii je nutné predložiť kópiu faktúry a doklad o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého chyby sú reklamované.
3. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu.

Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do 7 dní od obdržania reklamácie o spôsobe jej vybavenia. Ďalej je nutné, aby kupujúci v prípade, že predávajúcemu zasiela chybný tovar k reklamácii, ho poslal kompletne tak, ako ho prevzal od predávajúceho, takže v originálnom obale alebo obale zodpovedajúcom kvalite a so všetkými súčasťami dodávky. Dopravca neručí za zle zabalené zásielky. Výrobca zvyčajne neuznáva záruku pri tovare poškodenom pri preprave , aj keď sa závada prejavila pred transportom a pri nesprávnom skladovaní. Na reklamácie chýb spôsobených prepravou tovaru v nedostatočnom obale nebude braný ohľad.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevozu produktov, funkčné vlastností a škôd z neodborného používania produktov, ako aj škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby takéhoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V žiadnom prípade nám neposielajte reklamovaný tovar na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžujete tým dobu vybavenia.