Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.fenixgames.sk. Internetový obchod prevádzkuje Visions Entertainment, s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 Trnava . Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník). Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH
 

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.fenixgames.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny. Vyplnením registračného formuláru alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.fenixgames.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ sú objednávacie údaje neúplné alebo vzbudzujú pochybnosti o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. O tomto odmietnutí zašle predávajúci informáciu na e-mailovou adresu zákazníka.
 

3. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje:

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

 

4. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 2-6 pracovných dní od pripísania finančných prostriedkov na náš účet. Pri tovare ktorý nie je skladom a nie je predpoklad expedovania do 10 pracovných dní od akceptácie objednávky, Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.


5. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo opravy tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke alebo je zaslaná na e-mail zákazníka v elektronickej podobe, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.


6. Platby za tovar

Objednaný tovar zasielame poštou na adresu udanú zákazníkom v objednávke.
Za tovar možno zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
- pri preberaní zásielky v hotovosti (na pošte dobierkou, alebo v predajni úhradou do pokladne)
- elektronickou platbou na účet v banke – Variabilný symbol je číslo objednávky, ktoré sa dozviete v poslednom kroku potvrdení objednávky
- vkladom na náš účet - Variabilný symbol je číslo objednávky, ktoré sa dozviete v poslednom kroku potvrdení objednávky (viď email)
- prevodom na náš Paypal účet - Variabilný symbol je číslo objednávky, ktoré sa dozviete v poslednom kroku potvrdení objednávky


7. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 23 hodiny a 59 minúty daného dňa kedy bola objednávka zaslaná. (Po tejto dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e- mail: obchod@fenixgames.sk, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. Poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu. O svojom práve na odstúpenie od zmluvy musíte byt predajcom poučení ešte pred uzavretím zmluvy. Ak vás predajca poučil o tomto práve dodatočne, plynie vám 7-dňová lehota odo dňa dodatočného poučenia. Pokiaľ vás predávajúci o možnosti odstúpenia nepoučil vôbec, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy vo vyššie uvedenej lehote, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:
- Kontaktujte nás prostredníctvom emailu, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí.
- Tovar zašlite späť na našu adresu uvedenú v kontakte.
- Tovar zašlite kompletný, tak ako bol prevzatý od predávajúceho.
- Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale.
- Tovar nesmie byť použitý.
- Tovar nesmie byť poškodený.
- Spolu s tovarom musia byť poslané všetky listiny, ktoré kupujúci obdržal pri kúpe (faktúra, doklad o kúpe, záručný list, návody a iné)
- Tovar, prosíme, posielajte doporučene (v nijakom prípade formou dobierky) a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Náklady spojené zo zaslaním tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci.
- pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po obdržaní tovaru.
- V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.


8. Reklamácie

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s podmienkami reklamácie www.fenixgames.sk a právnym poriadkom platným v SR. Tovar sa dá reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamácie na adrese obchod@fenixgames.sk. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru bez zbytočného odkladu si tovar prezrieť a o prípadne zistených chybách okamžite informovať predávajúceho.


9. Záverečné ustanovenie

a) Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
b) Odoslaním elektronickej objednávky, telefonickej objednávky, písomnej objednávky, kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky, platnou cenou objednaného tovaru vrátane prepravného a poštovného uvedeného v katalógu internetového obchodu www.mtgshop.sk, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.
c) Storno objednávky môže zákazník bez súhlasu predajcu spraviť maximálne do 23 hodiny a 59 minúty v deň kedy bola objednávka zaslaná. V ďalších prípadoch je nutná dohoda s predajcom.
4. Účastníci sa v zmysle ust. § 262 odstavca 1 obchodného zákonníka dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, čiže jeho ust. § 409


POSTUP PRI REKLAMÁCIÍ

1. oznámenie o zistených chybách musí kupujúci spraviť písomnou formou na obchod@fenixgames.sk. Popíše, o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú.
2. k reklamácii je nutné predložiť kópiu faktúry a doklad o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého chyby sú reklamované.
3. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu.

Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do 7 dní od obdržania reklamácie o spôsobe jej vybavenia. Ďalej je nutné, aby kupujúci v prípade, že predávajúcemu zasiela chybný tovar k reklamácii, ho poslal kompletne tak, ako ho prevzal od predávajúceho, takže v originálnom obale alebo obale zodpovedajúcom kvalite a so všetkými súčasťami dodávky. Dopravca neručí za zle zabalené zásielky. Výrobca zvyčajne neuznáva záruku pri tovare poškodenom pri preprave , aj keď sa závada prejavila pred transportom a pri nesprávnom skladovaní. Na reklamácie chýb spôsobených prepravou tovaru v nedostatočnom obale nebude braný ohľad.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevozu produktov, funkčné vlastností a škôd z neodborného používania produktov, ako aj škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby takéhoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V žiadnom prípade nám neposielajte reklamovaný tovar na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžujete tým dobu vybavenia.